Organizing Team

Organizational committee

 1. Prof. Iryna Mihus, Scientific Center of Innovative Researches OÜ, Estonia
 2. Prof. Sergiy Laptev, KROK University, Ukraine
 3. Dr. Mykola Denysenko, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine
 4. Dr. Alexander Bradul, Kryvyi Rih National University, Ukraine
 5. Dr. Jolanta Góral-Półrola, Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, Poland
 6. Dr. Vira Shepeliuk, ggg, Ukraine

Program Committee

 1. Dr. Lyudmila Paraschchenko, KROK University, Ukraine
 2. Dr. Viktor Kotsur, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine
 3. Prof. Oleksandr Akimov, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine
 4. Dr. Olha Chyrva, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine
 5. Alla Iarova, Kryvyi Rih national university, Ukraine
 6. Prof. Waldemar GAJDA, Warsaw Management School, Poland
 7. Dr. Volodymyr Panchenko, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine
 8. Svitlana Greben, State Financial Service of Ukraine, Ukraine


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.